X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مجله موفقیت سردابه ای از پند

سردابه ایی از جملات پندآموز در نشریه اینترنتی موفقیت - شما هر روز می توانید در مجله موفقیت شاهد سخنان بسیار زیبا و حیرت آور بزرگان باشید

سخنان ارزشمند ارد بزرگ - بخش پنجم

شنبه 2 تیر‌ماه سال 1386 04:04 ق.ظ نویسنده: اسماعیل رفیعی چاپ
حکیم ارد بزرگ  , hakim orod bozorg ,  فلسفه اردیسم, orodism , orodist , مجتبی شرکا , مجتبی شرکاء , bozorg shirvan , بزرگ شیروان
24- فرگرد خرد


1. خردمندان ابزار دون پایگان نمی شوند . حکیم ارد بزرگ


2. خرد و دانش ، ابزار پیراستن ناراستی هاست . حکیم ارد بزرگ


3. خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود . حکیم ارد بزرگ


4. خرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست . حکیم ارد بزرگ


5. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ


6. خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش ، رخدادهای فردا را می آفریند .  حکیم ارد بزرگ


7. خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگ


8. ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست . حکیم ارد بزرگ


9. اندیشه آدمیان پیرامون ما ، خواه ناخوا بر اندیشه ما راه خواهند یافت .  حکیم ارد بزرگ


10. آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت .  حکیم ارد بزرگ


11. همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچکتر کرده اند .  حکیم ارد بزرگ


12. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ


13. زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند .  حکیم ارد بزرگ


14. زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست .  حکیم ارد بزرگ


15. زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند .  حکیم ارد بزرگ


16. آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند .  حکیم ارد بزرگ


17. خردمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند . حکیم ارد بزرگ


18. مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود ، خویشتن خویش را باور کنیم .  حکیم ارد بزرگ


19. خرد در آغاز به راستی پناه می برد .  حکیم ارد بزرگ


20. آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد .  حکیم ارد بزرگ


21. گفتگو با خردمندان مهربان ، مایه زندگی دوباره آدمیست .  حکیم ارد بزرگ


22. آدمی با اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .  حکیم ارد بزرگ


23. تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد ، کجروی ادامه خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ


24. سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید . حکیم ارد بزرگ


25. اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که مهربانی خانه دارد .  حکیم ارد بزرگ


26. آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد ، که در اندیشه ایی فراتر از آنها ، در پرواز باشد .  حکیم ارد بزرگ


27. دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند .  حکیم ارد بزرگ


28. اندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


29. برای کشوری که خردمندانش خانه نشین هستند باید گریست .  حکیم ارد بزرگ


30. آدمهای کوچک، پیروزی های تاریخ مردم خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


31. خردمندان دشمنان اندیشه خویش را دوست دارند .  حکیم ارد بزرگ


32.در آغاز راه های آینده در اندیشه خردمندان کشیده می شود ، سپس دیگران آنها را می سازند .  حکیم ارد بزرگ


33. راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد .  حکیم ارد بزرگ


34. خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ


35. آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد .  حکیم ارد بزرگ


36. شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ


37. سخن های پست ، آدمهای کوچک را به سوی خویش می کشد و خردمندان را فراری می دهد .  حکیم ارد بزرگ


38. بازده خرد برای اندیشمندان ، سخن جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ


39. ناراستی به خردمندان بیشتر می تازد .  حکیم ارد بزرگ


40. دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .  حکیم ارد بزرگ


41. گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .  حکیم ارد بزرگ


42. رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


43. خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد . حکیم ارد بزرگ


44. پرسشگری کودکانه را تا پایان زندگی باید همراه داشت .  حکیم ارد بزرگ


45. پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .  حکیم ارد بزرگ


46. آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .  حکیم ارد بزرگ


47. برای بدست آوردن خرد ، سختی را بر خود هموار کن .  حکیم ارد بزرگ


48. آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش بازی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ


49. نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه آموختن .  حکیم ارد بزرگ


50. خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند .  حکیم ارد بزرگ


51. راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .  حکیم ارد بزرگ


52. هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی .  حکیم ارد بزرگ


53. تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و دانشجویی .  حکیم ارد بزرگ


54. خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .  حکیم ارد بزرگ


55. پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  حکیم ارد بزرگ


56. امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد نمی رود .  حکیم ارد بزرگ


57. رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی .  حکیم ارد بزرگ


58. تاوان بزرگی ، تنهاییست . حکیم ارد بزرگ


59. بیداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیست .  حکیم ارد بزرگ


60. آگاهی تنها راه رسیدن به آزادیست .  حکیم ارد بزرگ


61. آگاه بر داشته های خود بیناست .  حکیم ارد بزرگ


62. آگاهی آرمان را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .  حکیم ارد بزرگ


63. بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ


64. با روشنگری می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود .  حکیم ارد بزرگ


65. آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .  حکیم ارد بزرگ


66. حکمت نگاهی خردمندانه به چرایی زندگی و گیتی دارد ، اندیشمندانی آن را همپای فلسفه دانسته اند اما حکمت همانند فلسفه بدنبال رد اندیشه های دیگر نیست حکمت آرام است آزادی می جوید و در آن ، رد هیچ ایده و آیینی نیست . حکمت بدنبال بهترین راه است وارون بر فلسفه که تلاش دارد ایده های گوناگون را ارزیابی کرده و رد کند . حکمت ریشه از خرد می گیرد خردی که شکوفه دانش و آزمودن های آدمیان است حکمت راه های به زیستن را نشان می دهد ، در پی باید ها و نبایدها نیست ، آدمیان و اندیشه هایشان را می ستاید و شکوفایی را در سایه نیک زیستی و دوستی می داند .  حکیم ارد بزرگ


67. نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است .   حکیم ارد بزرگ


68. در حکمت کینه و بدگویی نیست ، حکمت می گوید : مهرباش ، شاد باش ، آزاد زندگی کن و آزادی دیگران را گرامی بدار ، میهن دوست باش تا شادی و آزادی ات همواره پایدار بماند .  حکیم ارد بزرگ


69. حکمت بیش از هر چیز ، به خرد تکیه دارد . حکیم ارد بزرگ


70. نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی .  حکیم ارد بزرگ


71. درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست .  حکیم ارد بزرگ


72. نیکی برآیند خرد در دل و روان آدمی است .  حکیم ارد بزرگ


73. آسودگی آدمی ، به داشتن گنج نیست که به خرد است و دانش .  حکیم ارد بزرگ


74. برای آدمهای گرسنه ، هیچ چیزی ، جای خوراک آنها را نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ


75. خردمندان تاریخ ، همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای اندیشه آدمیان را نگهبانی می کنند . حکیم ارد بزرگ


76. برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . حکیم ارد بزرگ


77. خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند . حکیم ارد بزرگ


78. سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند . حکیم ارد بزرگ


79. ادب نمایه آغازین خرد است . حکیم ارد بزرگ


80. آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .  حکیم ارد بزرگ


81. با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  حکیم ارد بزرگ


82. ادب دارای ریشه است ریشه ایی به درازای پیشینه هر نژاد و تبار .  حکیم ارد بزرگ


83. هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  حکیم ارد بزرگ


84. نیک رفتاری نشان خودساختگی است . حکیم ارد بزرگ


85. خرد ابزار توانایست . حکیم ارد بزرگ


86. مردم آدم های بردبار را با ادب می دانند ، با اینکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...  حکیم ارد بزرگ


87. ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . حکیم ارد بزرگ


88. اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ


89. ادب و خوش رفتاری تنها برای مراوده با بیگانگان نیست، بیش از همه ، نزدیکان خویش را ستایش کنیم . حکیم ارد بزرگ


90. از گور آدم بی ادب ، هم باید گریخت . حکیم ارد بزرگ


91. بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  حکیم ارد بزرگ


92. از خودت خواسته زیادی نداشته باش که گام از گام نمی توانی برداری . حکیم ارد بزرگ


93. یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .  حکیم ارد بزرگ


94. آموزگاری ، دلدادگی است چنین جایگاهی هیچگاه به دست بدان مباد .  حکیم ارد بزرگ


95. دانش آموزان جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند .  حکیم ارد بزرگ


96. یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .  حکیم ارد بزرگ


97. زمین ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


98. هیچ آموزگاری ، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست .  حکیم ارد بزرگ


99. زمانه به ما می آموزد بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند .  حکیم ارد بزرگ


100. شاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند ، هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند .  حکیم ارد بزرگ


101. ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بایستگی است .  حکیم ارد بزرگ


102. بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .  حکیم ارد بزرگ


103. دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .  حکیم ارد بزرگ


104. خردمندان همچون بازها دیدی گسترده و باز دارند .  حکیم ارد بزرگ


105. بردباری در توان هر کسی نیست ، کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .  حکیم ارد بزرگ


106. بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .  حکیم ارد بزرگ


107. با بردباری همه چیز در چنگ توست .  حکیم ارد بزرگ


108. آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد و بد خویی را خواهد کَند .  حکیم ارد بزرگ


109. ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست .  حکیم ارد بزرگ


110. سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ


111. آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن .  حکیم ارد بزرگ


112. برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .  حکیم ارد بزرگ


113. رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ، ارزشش را نشان می دهد .  حکیم ارد بزرگ


114. خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .  حکیم ارد بزرگ


115. اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .  حکیم ارد بزرگ


116. گاهی با سکوت نیروی خویش را بهتر نشان می دهی .  حکیم ارد بزرگ


117. در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .  حکیم ارد بزرگ


118. کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .  حکیم ارد بزرگ


119. سوار بر روان خویشتن باش ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین و آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند .  حکیم ارد بزرگ


120. ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم .  حکیم ارد بزرگ


121. آنانی که همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند .  حکیم ارد بزرگ


122. جایی که خردمندان خوار باشند ، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان  ، میدان داری می کنند .  حکیم ارد بزرگ


123. دانش امروز ، فر بسیاری در پی داشته ، ولی نیروی جاری سازی آرامش در روان ما را ندارد . آسودگی و آرامش در سخن خردمندان است .  حکیم ارد بزرگ


124. آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


125. می گویند رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .  حکیم ارد بزرگ


126. هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد ، فشار و دردهای روانیتان هم .  حکیم ارد بزرگ


127. برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو . حکیم ارد بزرگ


128. روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست به بند نکشیم . حکیم ارد بزرگ


129. اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد . حکیم ارد بزرگ


130. گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است . حکیم ارد بزرگ


131. آسودگی دیگران بخشی از آرامش و رفاه ماست .  حکیم ارد بزرگ


132. بازده رنج و سختی خردمندان، اندرزهای شیرین و پندآموز است .  حکیم ارد بزرگ


133. کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است .  حکیم ارد بزرگ


134. خردمندان ، بازگویی آموزه های خویش را از یاد نمی برند .  حکیم ارد بزرگ


135. آدم خودخواه بی ادب ، بزودی تنهایی را می آموزد . حکیم ارد بزرگ


136. آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . حکیم ارد بزرگ


137. اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . حکیم ارد بزرگ


138. تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .  حکیم ارد بزرگ


139. زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است.  حکیم ارد بزرگ 

*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


25- فرگرد آغاز


1. ستایش ، هنگام نو رُستن را .  حکیم ارد بزرگ


2. آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .  حکیم ارد بزرگ


3. هر آن می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه پایانی پیش روی ما نیست .  حکیم ارد بزرگ


4. تنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در بالندگی و زایندگیست .  حکیم ارد بزرگ


5. هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و شکوفا شدن است .  حکیم ارد بزرگ

*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


26- فرگرد اُرُد


1. آغاز اُرُد ، پایان کسی نیست ، بهار اندیشه ای است که پیش از او سه حکیم دیگر از آن یاد کرده اند خردمندان نام آشنایی همانند بزرگمهر ، فردوسی و خیام نیشابوری ... حکیم ارد بزرگ


2. به آنهایی که می گویند اُرد دلدادگی نمی داند بگویید او هم دلداده شد ! ... یک بار و برای همیشه ... دلباخته میهن پاکش ایران ...  حکیم ارد بزرگ


3. آنگاه که ایران ، شکوهی دوباره یابد ، آرزوهای اُرُد به پایان می رسد .  حکیم ارد بزرگ


4. با ارزشترین نشان اُرُد ، ایرانی بودن است .  حکیم ارد بزرگ


5. چشمه مهر و مهربانی همواره در دل اُرُد ، جاری خواهد بود . حکیم ارد بزرگ


6. ارد یک ایرانی است ، کسی که دلداده میهن و مردم سرزمین مادری خویش است ، سخنان او دلدادگی های اوست ، شادی بر لب بام خانه ارد ننشست اما همواره برای همگان پیک شادی ، دوستی و مهر بوده است ، آنچه او دوست داشت از او گرفته شد پس او ماند و مشتی سخن و دلی که دیگر در سینه او نیست ، آری ارد واژگانی شد به دهان همگان ، آدمیان هزاردستان سخنان او شدند ... ، او خود در زندان سرد تنهایی ... ، تا کدام خنجر زهرآگین ، پرنیان تن و واژگان او را بشکافد و به این داستان غم انگیز پایان دهد .  حکیم ارد بزرگ


7. هر گاه ، با هزار واژه مهر ، به سوی مردم میهنم شتافتم ، تنهاترین ایرانی بودم .... حکیم ارد بزرگ


8. کتاب سرخ را اُرُد بر پایه خرد و حکمت ایرانی نگاشت . حکیم ارد بزرگ


9- اُرُد بر این باور است که خرد و حکمت ایرانی بر چهار ستون مهربانی ، شادی ، آزادی و میهن استوار است . حکیم ارد بزرگ
 
*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


27- فرگرد پیروزی و شکست


1. باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست .  حکیم ارد بزرگ


2. نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .  حکیم ارد بزرگ


3. شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشایند .  حکیم ارد بزرگ


4. ریشه شکست های بزرگ از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


5. فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


6. شکست بن بست نیست ، یک پیچ است بسوی پیروزی .  حکیم ارد بزرگ


7. در دل سیاهی شکست ، نور امید سو سو می زند ، نوری که اگر باورش کنیم ، بزودی خورشید زندگی ما خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ


8. اگر زندگی را در نرمش و جاری بودن بدانیم ، هیچ گاه نمی شکنیم .  حکیم ارد بزرگ


9. شناخت موشکافانه هر شکست ، پیشرفت را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


10. بسیاری از رویدادهای تلخ زندگی ، پیک خوشبختی هستند . حکیم ارد بزرگ


11. شکست ها و پیروزی ها دل آدم های فرهمند را نمی لرزاند آنها به آرمان بزرگ خویش می اندیشند . حکیم ارد بزرگ


12. میوه کشتن ، کشته شدن است .  حکیم ارد بزرگ


13. تاراج و شورش ، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست .  حکیم ارد بزرگ


14. هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش گیری .  حکیم ارد بزرگ


15. از پیروزی و یا شکست های دیگران ، می توان پندها گرفت . حکیم ارد بزرگ


16. فرمانروای صوفی منش ، دشمنان سرزمین خویش را هر روز گستاخ تر می کند .  حکیم ارد بزرگ


17. نادانی و پستی کسی در گذشته ، نمی تواند میدان نابودی خاندان او باشد .  حکیم ارد بزرگ


18. گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.  حکیم ارد بزرگ


19. دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .  حکیم ارد بزرگ


20. بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.  حکیم ارد بزرگ


21. هیچ پیروزی و یا شکستی ، همیشگی نیست . حکیم ارد بزرگ


22. با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است و آن هم نابود می شود .  حکیم ارد بزرگ


23. فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .  حکیم ارد بزرگ


24. بزرگترین فر و داشته بی باکان روزگار ، دلهایی است که به آنها امید بسته اند .  حکیم ارد بزرگ


25. وابستگی زیاد به دانستن رویدادهای پراکنده جهان ، پسرفت ما را به ارمغان می آورد .  حکیم ارد بزرگ


26. دارایی زیاد برای یک جوان می تواند ابزار سرگردانی باشد .  حکیم ارد بزرگ


27. اندیشه را می توان در بند کشید ، اما نابود شدنی نیست. حکیم ارد بزرگ


28.کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند .  حکیم ارد بزرگ


29. پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .  حکیم ارد بزرگ


30. خواسته آموزگار از شاگرد خموشی و ژرف نگریست ، و خواهش شاگرد از آموزگار ، نشان دادن راه پیشرفت و درست .  حکیم ارد بزرگ


31. پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .  حکیم ارد بزرگ


32. مردمان توانمند در خواب هم رهسپار جاده پیشرفتند .  حکیم ارد بزرگ


33. برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .  حکیم ارد بزرگ


34. از نیروهای خویش بنویسیم ، در پیچ و تاب زندگی گاهی آنها را از یاد می بریم ، آنها را باید همیشه به یاد داشت تا انرژی و توان مورد نیاز ، برای رسیدن به زندگی خوب را دارا باشیم .  حکیم ارد بزرگ


35. آرمان های بزرگ ، آدم های بی باک و دلیر را به سوی خویش می کشاند .  حکیم ارد بزرگ


36. بی باکی گله ، در بیداری چوپان است .  حکیم ارد بزرگ


37. پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . حکیم ارد بزرگ


38. بزرگان بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند .  حکیم ارد بزرگ


39. تنها بی باکی ارزشمند است که ریشه در پاکی و سرشت نیک آدمی دارد .  حکیم ارد بزرگ
 
*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


28- فرگرد ارزیابی


1. ارزیابی و بررسی بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .  حکیم ارد بزرگ


2. خودستایی بزرگترین دام برای کسانی است که کار دیگران را ارزیابی و بررسی می کنند .  حکیم ارد بزرگ


3. آنکه ایراد می گیرد و راه  درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ


4. کسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها در گزینش های بسیار ، خود ساخته شده باشد .  حکیم ارد بزرگ


5. جایگاه ارزیابی و بررسی شما بر کار دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .  حکیم ارد بزرگ


6. برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم .  حکیم ارد بزرگ


7. بررسی و ارزیابی خوب ، ارزشمند است ، شوربختانه آنچه بیشتر دیده می شود ناسزاگویی روشنفکرانه است . حکیم ارد بزرگ


8. سکوی پرش و گزینش بهتر ، می تواند در هر جا و زمانی رخ دهد ، مهم آنست که تا آن زمان ، شادابی و پاکی خویش را نگاه داریم .  حکیم ارد بزرگ


9. گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از اندرزهای دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .  حکیم ارد بزرگ


10. گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه و راه بسیار درازیست که تا به امروز از آن گذشته ایم  .  حکیم ارد بزرگ
 
*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


29- فرگرد گروه


1. گروه ، توان افزون آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


2. ارزش نهادن به تنهایی ( برای خودسازی و اندیشیدن ) ، نمایانگر بی ارزشی کار گروهی نیست .  حکیم ارد بزرگ


3. گروه بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد .  حکیم ارد بزرگ


4. خبرچینان و بدگویان بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند .  حکیم ارد بزرگ


5. گروه آرمانگرا کمتر دچار سردرگمی و از هم پاشیدگی می شود .  حکیم ارد بزرگ


6. کار گروهی ، بدون همراهی جوانان شوریده و کوشا ، بی سرانجام است.  حکیم ارد بزرگ


7. برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود .  حکیم ارد بزرگ


8. گروه های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند که باید پاسشان داشت .  حکیم ارد بزرگ

*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


30- فرگرد روان و خویش


1. سرزمین روان ما ، بسیار بزرگتر و باشکوه تر از چنبره پیرامون ماست . کسانی را بدان راه دهیم که سزاوار آن باشند .  حکیم ارد بزرگ


2. روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش و خرد به آنها بخشیده است .  حکیم ارد بزرگ


3. بدن ایستگاه روان نیست ، بدن هدیه و ابزار روان است .  حکیم ارد بزرگ


4. کسی که خویش را بزهکار می شمارد ، زندانبان خویش است ، او هر روز خود را شکنجه می کند . حکیم ارد بزرگ


5. برای ماندگاری ، تنها اندیشه ات پاکی روان باشد .  حکیم ارد بزرگ


6. در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .  حکیم ارد بزرگ


7. خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .  حکیم ارد بزرگ


8. روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد .  حکیم ارد بزرگ


9. دوری از آرمان ها ، آشفتگی و پریشانی روان را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


10. بهترین درمانگر روان بیمار ، کار است و کار . حکیم ارد بزرگ


11. روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این همان ریشه بالندگی آدمیست .  حکیم ارد بزرگ


12. اگر دشمن جنایت پیشه داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .  حکیم ارد بزرگ


13. با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید .  حکیم ارد بزرگ


14. نخستین کسی که باید در برابرش کُرنش کنیم ، خویشتن خویش است .  حکیم ارد بزرگ


15. خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم . حکیم ارد بزرگ


16. آدمهای بی مایه ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ابزار می سازند .  حکیم ارد بزرگ


17. بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .  حکیم ارد بزرگ


18. کسیکه سنگ خویشتن را به سینه می زند نباید امید داشته باشد که دیگران فرمانبردار او باشند . حکیم ارد بزرگ


19. خود کامگان در ژرفنای وجود خویش گم می شوند .  حکیم ارد بزرگ


20. هنگامی که بدانید چه توانایی دارید ، برای آموختن و سپس بهره برداری از آن تلاش می کنید . حکیم ارد بزرگ


21. بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.  حکیم ارد بزرگ


22. کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .  حکیم ارد بزرگ


23. درون ما میدان جنگ و ستیز نیست بجای آنکه خود را سرزنش کنیم خویشتن خویش را بستاییم . حکیم ارد بزرگ


24. خودآختگی نیرویی است که بسیاری آن را ندارند .  حکیم ارد بزرگ


25. خودت را بشناس و به آن ببال .  حکیم ارد بزرگ


26. در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک ما می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .  حکیم ارد بزرگ


 


*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


31- فرگرد رسانه


1. نگاه همگانی جایگاه آدمها را نشان می دهد ، نه بر تخت نشینان .  حکیم ارد بزرگ


2. دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .  حکیم ارد بزرگ


3. خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا همگان پشتیبان تو باشند .  حکیم ارد بزرگ


4. تا مردم بر داشته های خویش آگاه نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. حکیم ارد بزرگ


5. رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد ، نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . حکیم ارد بزرگ


6. رسانه های آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند . حکیم ارد بزرگ


7. برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، در پی شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . حکیم ارد بزرگ


8. فرهنگ مردم بسیار آرام دگرگون می شود ، اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند .  حکیم ارد بزرگ


9. افزایش ناگهانی مردم ، کاهش ادب و فرهنگ همگانی را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


10. فرهنگ همانند ، بهترین انگیزه دوستی و همبستگی در بین کشورهاست .  حکیم ارد بزرگ


11. شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .  حکیم ارد بزرگ


12. خردمندان و فرهنگ سازان همیشه زنده اند .  حکیم ارد بزرگ


13. جایگاه هنر و هنرمند ، بسیار ارزشمند است .  حکیم ارد بزرگ


14. خردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند .  حکیم ارد بزرگ


15. در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .  حکیم ارد بزرگ


16. هنر ، برآیند شناور بودن خرد در جهان مهر است .  حکیم ارد بزرگ


17. آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است .  حکیم ارد بزرگ


18. هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .  حکیم ارد بزرگ


19. هنرمندی که آرمانی بزرگ در سر ندارد ، سوای از پلشتی چیزی نمی آفریند .  حکیم ارد بزرگ


20. جهان آینده بدون اینترنت ، شوخی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ


21. اینترنت دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


22. اینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست .  حکیم ارد بزرگ


23. فرمانروایان فرهنگ آینده جهان ، مردم کشورهایی هستند که در اینترنت بیشتر از فرهنگ و اندیشه میهنی خویش نوشته اند .  حکیم ارد بزرگ


24. نمی توان به نام مبارزه با چند تارنگار نابهنجار ، اینترنت را بد شمرد .  حکیم ارد بزرگ


25. فرزندان خویش را با آموزش درست اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم .  حکیم ارد بزرگ


26. اینترنت همچون دریاست ، سرشار از داشته های آموزنده ، که هر روز بر دارایی آن افزوده می گردد .  حکیم ارد بزرگ


27. کسانی که اینترنت را بیماری می پندارند از بالندگی آگاهی های مردمی می ترسند .  حکیم ارد بزرگ


28. ایرانیان با داشتن پیشینه سترگ فرهنگی و پرداختن به آن در اینترنت ، می توانند پادشاهان جهان آینده باشند .  حکیم ارد بزرگ


*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


32- فرگرد سخن و اندرز


1. آنکه درست سخن نمی گوید ، داناترین هم که باشد ، همگان بی سوادش می پندارند .  حکیم ارد بزرگ


2. به هم آوای شما نمی توان گفت هم اندیش ، هم اندیشی نیاز به یک چهارچوب شناخته شده و گروهی دارد .  حکیم ارد بزرگ


3. روشنفکران پر سخن ، به جای کارآفرینان خاموش هم سخن می گویند .  حکیم ارد بزرگ


4. دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .  حکیم ارد بزرگ


5. آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .  حکیم ارد بزرگ


6. از باورهای خویش سخن بگوییم ، باورهایی که براستی آنها را آزموده ایم .  حکیم ارد بزرگ


7. اگر دل گیتی را بگشاییم این سخن را خواهیم شنید هر کنشی واکنشی را در پی دارد ،  پس کردار ما ، چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .  حکیم ارد بزرگ


8. سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است . حکیم ارد بزرگ


9. پرگویی در هنگام اندرز ، درست نیست .  حکیم ارد بزرگ


10. اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  حکیم ارد بزرگ


11. فراموش نشدنی ترین آموخته ها ، آنهایی است که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .  حکیم ارد بزرگ


12. اندرز کهنسالان ، بیشتر زمان ها پر از خون و درد است ، بدبختانه جوان نمی تواند پی به ریشه سخن بزرگان ببرد .  حکیم ارد بزرگ


13. ده ها راه برای پند و اندرز دادن هست ، بدبختانه بیشتر زمانها رو راست اندرز می دهیم که بدترین گونه پند دادن است .  حکیم ارد بزرگ


14. آن که پند پذیر نیست ، در حال فرو افتادن در چاله زبونی است .  حکیم ارد بزرگ


15. پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .  حکیم ارد بزرگ


16. سخن مهر آمیز و دلگرم کننده می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد .  حکیم ارد بزرگ


17. واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است .  حکیم ارد بزرگ


18. همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی ، اینگونه راههای آینده ، روشن است و هموار .  حکیم ارد بزرگ


19. آنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود ندارد با کسی که همه چیز را اهریمنی می پندارد همانند است . برآیند چنین نگرشی به چاه نیستی گرفتار آمدن است تنها کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند .  حکیم ارد بزرگ


20. آنکه خود را دوست ندارد ، فر و جایگاه کسی را نگه نمی دارد .  حکیم ارد بزرگ


21. بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .  حکیم ارد بزرگ


22. اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد ، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ


23. رویا پردازی که کارآفرین هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد .  حکیم ارد بزرگ


24. پندار های خواب و بیداری ما ، اگر ادامه یابند ، کم کم ساخته می شوند .  حکیم ارد بزرگ


25. پندارهای پلید ، چاه های ژرف اندیشه آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


33- فرگرد توانایی و تلاش


1. همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .  حکیم ارد بزرگ


2. بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است .  حکیم ارد بزرگ


3. سپاسگذاری از دیگران ، نشان فرهمندی و توانایی است .  حکیم ارد بزرگ


4. اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد .  حکیم ارد بزرگ


5. آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از هر زمان دیگری است .  حکیم ارد بزرگ


6. آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ، ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟  حکیم ارد بزرگ


7. آنکه نمی تواند از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ، ارزش برتری و بزرگی ندارد .  حکیم ارد بزرگ


8. بالندگی آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود ، که بر اساس شایستگی ها باشد .  حکیم ارد بزرگ


9. آنان که پیوسته دل نگران ناتوانان هستند هیچگاه نمی توانند ناتوانی را رهایی بخشند ! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه کمک نمود .  حکیم ارد بزرگ


10. تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند .  حکیم ارد بزرگ


11. امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند ، تنها دست بر زانوی خویش گیر .  حکیم ارد بزرگ


12. آنکه برای بهروزی آدمیان کوشش می کند ، یادش جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ


13. پایداری و تلاش ، کلید هر در بسته ای است . حکیم ارد بزرگ


14. نو آوری بازده خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی . حکیم ارد بزرگ


15. سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی ناب آدمهای خودساخته است . حکیم ارد بزرگ


16. آدمی به آرامی می آموزد که نباید برای هر کاری ، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد . حکیم ارد بزرگ


17. باور دورنی ، نیروی شتاب دهنده ، پرتاب شدن به سوی ایده هاست .  حکیم ارد بزرگ

*.¸¸.*´¨`*.¸¸..*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨ `*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*


34- فرگرد غم


1. تباهی زندگی ، برآینده کاشتن تخم غم است .  حکیم ارد بزرگ


2. از مردم غمگین نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت .  حکیم ارد بزرگ


3. کار بهترین آرام کننده ، اندیشه پریشان و غم است .  حکیم ارد بزرگ


4. یاران سوگوار خویش را تنها نگذاریم ، باید آنان را به زندگی دلگرم کنیم .  حکیم ارد بزرگ


5. با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم .  حکیم ارد بزرگ   


6. از دیگران نخواهیم رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان بازگویند .  حکیم ارد بزرگ


7. اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را کشنده می کند . حکیم ارد بزرگ


8. غمگین نباشید ، چرا که خوشبختی می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده شود. حکیم ارد بزرگ


9. آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .  حکیم ارد بزرگ


10. میان اشک مرد و زن ، بازه ای بسیار است .  حکیم ارد بزرگ


11. یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دل هاست .  حکیم ارد بزرگ


12. شراره های آتش دل تا به آسمانها کشیده می شود ، هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد .  حکیم ارد بزرگ


13. کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک است ، دمادم زندگی خود و نزدیکانش را تلخ و تاریک می کند . حکیم ارد بزرگ


14. برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، با اشک و سوگواری راه به جایی نمی بریم . حکیم ارد بزرگ


15. خوشبختی را در کاشانه غم پرستان جست و جو مکن . حکیم ارد بزرگ


16. تنها بزهکاران از دیدن اشک دیگران شاد می گردند . حکیم ارد بزرگ


17. نیرنگ همراه غم پرستان بیمار است . حکیم ارد بزرگ


18. از آدمیانی که به دنبال غم هستند باید هراسید . حکیم ارد بزرگ


19. کسی که دوران شادمانی اش را به خاکستر اشک و غم می کشد ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ


20. زندگی پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ


پایان "نامه سرخ"
بخش نخست سخنان ارد بزرگ از کتاب سرخ

بخش دوم سخنان ارد بزرگ از کتاب سرخ

بخش سوم سخنان ارد بزرگ از کتاب سرخ

بخش چهارم سخنان ارد بزرگ از کتاب سرخ


بخش پنجم سخنان ارد بزرگ از کتاب سرخنظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :